Általános szerződési feltételek

8 minutes read

A Phantasy Bt. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 1., adószám: 20179063-2-42) mint "Szolgáltató", a felhasználói (továbbiakban: "Felhasználó") számára weboldal/szerver (IP cím) monitorozó szolgáltatását a jelen szerződési feltételek mellett nyújtja.

1. A szolgáltatás leírása

A Felhasználó a weboldalon történt regisztráció után előfizet az ingyenes vagy díjköteles monitorozó szolgáltatásokra. A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítót és jelszót. A Szolgáltató a Felhasználó részére meghatározott számú monitorozási lehetőséget és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat (értesítés, statisztika, stb…) nyújt a Felhasználónak.


Az ingyenes csomagnak díja nincs, a Felhasználó a meghatározott korlátokon belül veheti igénybe a csomagot. Az ingyenes csomagot csak regisztráció után lehet igénybe venni.


2. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejötte


A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a weboldalon lévő regisztrációs űrlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elküldésével teszi meg. A regisztrációt kötelező e-mail-es visszaigazolással megerősíteni, ez hiányában a regisztráció nem végleges.


A Szolgáltató ezek alapján számlát küld a Felhasználónak, ha az fizetős díjcsomagot választott. A Felhasználó a számla kiegyenlítésével a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét a számla kiegyenlítése időpontjától biztosítja.


3. A szolgáltatás igénybevételének feltételei


         

3.1. Műszaki feltételek


         

A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele a Felhasználó részéről, hogy rendelkezzék megfelelő hardver, szoftver eszközökkel és Internet kapcsolattal.


         

3.2. Személyi feltételek


          

A szolgáltatást bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság igénybe veheti. A Felhasználó a szolgáltatás használatát saját felelősségére másnak átengedheti. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a szolgáltatás minden olyan használatáért, mely a hozzáférési jelszaván keresztül történik.


         

3.3. Időbeli és földrajzi korlátok          

A szolgáltatás igénybevétele időben nem korlátozott, de késedelmes fizetés esetén az előfizetőnek nyújtott összes szolgáltatás szüneteltethető, függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatás árával tartozik a Felhasználó. A szüneteltetési idejére Felhasználót díjvisszatérítés nem illeti meg.


         

Késedelmes fizetés miatti szüneteltetés után Szolgáltató visszakapcsolási díjat számlázhat minden egyes szolgáltatás visszakapcsolásáért.


         

4. A szolgáltatás igénybevételével járó díjak és költségek          

A regisztrációs űrlapon megrendelt szolgáltatásokért a Szolgáltató a weboldalán közzétett díjat számláz ki. A Szolgáltató a megrendelt díjcsomagra esedékes számlát a megrendelés után 8 napon belül a Felhasználóhoz eljuttatja, melyet ő a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig átutalással kiegyenlít. A monitorozó csomagok között a drágább csomagra való módosításakor a csomagok közötti különbözet az aktuális teljes számlázási időszakra számlázandó.          

Amennyiben a Szolgáltató egy hónapon belül várhatóan több szolgáltatást is nyújt Felhasználónak, azokat nem feltétlenül egyesével, hanem kb. havonta egyszer egy gyűjtő számlán számlázza ki.          

A lejárt számlák kezelése céljából a Szolgáltató jogosult az Felhasználó adatait követeléskezelő partnerének átadni.

          

A Felhasználó a hatályos ÁFA törvénynek megfelelő elektronikus számlát is elfogad a Szolgáltatótól.                  

5. A Felhasználó jogai és kötelezettségei


A Felhasználó a regisztráció során megadott adataiban bekövetkező bármely változást köteles a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltató nyilvántartásában történo átvezetés végett.


A Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. A kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.          

Tilos a szolgáltatás felhasználásával (Etikai Kódex):

          

A Szolgáltató a szerződést 30 nap felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. A Szolgáltató a szerződés megszegése esetén a szerződést azonnali határidővel felmondhatja, ha            
          

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden év Január 1-én a szolgáltatási díjait a mindenkori infláció mértékével növelje. A szerződési feltételek módosítását a Szolgáltató a jelen szerződési feltételek közzétételével azonos módon, a https://szervermonitor.eu internet címen teszi közzé.          

6. Adatkezelés, adatbiztonság          

A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára - a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra.          

A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során valamely közlés a tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé.          

7. Szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

          

Amennyiben a szolgáltatás a Szolgáltató hibájából szűnik meg, úgy a Felhasználót időarányosan a fel nem használt időszaknak megfelelő díjvisszatérítés illeti. Nem vonatkozik a díjvisszatérítés a Vis Maior esetekre.

          

Amennyiben a Felhasználó kezdeményezi a szerződés vagy egy szolgáltatás megszűntetését, a már kiszámlázott és kifizetett díjak nem kerülnek visszatérítésre.

          

Amennyiben a Felhasználó a szerződés keretében több - akár azonos típusú - szolgáltatást is igénybe vesz, ez minden egyes szolgáltatásra külön-külön vonatkozik.

          

A Szolgáltató éves szinten 99,8% időbeli rendelkezésreállást garantál a monitorozó szolgáltatásaira. Amennyiben a monitorozó szolgáltatások elérésében éves szinten 0,2%-nál nagyobb kiesés tapasztalható a Szolgáltató hibájából, úgy Felhasználót időarányos visszatérítés illeti meg a vonatkozó monitorozó szolgáltatás díjából a kiesett, 0,2%-on felüli időszakra.

          

A díjvisszatérítés csak akkor jár, ha a szolgáltatás kiesés a Szolgáltató, és nem a felhasználó, vagy harmadik személy hibájából következik be (pl. internet szolgáltatás). A díjvisszatérítés csak a monitorozó szolgáltatások díja után jár. A szolgáltató semmilyen esetben sem vonható felelősségre a szerverén tárolt adatok integritásáért és azok sérülése esetén kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

          

8. Egyéb feltételek

          

A jelen szerződési feltételekben nem, vagy részletesen nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendeletei irányadók.

Last updated on: 19 April, 2021