Általános szerződési feltételek

A Phantasy Bt. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 1., adószám: 20179063-2-42) mint "Szolgáltató", a felhasználói (továbbiakban: "Felhasználó") számára weboldal/szerver (IP cím) monitorozó szolgáltatását a jelen szerződési feltételek mellett nyújtja.

1. A szolgáltatás leírása

A Felhasználó a weboldalon történt regisztráció után előfizet a díjköteles monitorozó szolgáltatásokra. A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítót és jelszót. A Szolgáltató a Felhasználó részére meghatározott számú monitorozási lehetőséget és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat (értesítés, statisztika, stb…) nyújt a Felhasználónak.

Az ingyenes csomagnak díja nincs, a Felhasználó a meghatározott korlátokon belül veheti igénybe a csomagot. Az ingyenes csomagot csak regisztráció után lehet igénybe venni.

2. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejötte

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a weboldalon lévő regisztrációs űrlap szabályos és valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltésével és elküldésével teszi meg.

A Szolgáltató ezek alapján számlát küld a Felhasználónak, ha az fizetős díjcsomagot választott. A Felhasználó a számla kiegyenlítésével a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét a számla kiegyenlítése időpontjától biztosítja.

3. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

3.1. Műszaki feltételek

A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele a Felhasználó részéről, hogy rendelkezzék megfelelő hardver, szoftver eszközökkel és Internet kapcsolattal.

3.2. Személyi feltételek

A szolgáltatást bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság igénybe veheti. A Felhasználó a szolgáltatás használatát saját felelősségére másnak átengedheti. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a szolgáltatás minden olyan használatáért, mely a hozzáférési jelszaván keresztül történik.

3.3. Időbeli és földrajzi korlátok

A szolgáltatás igénybevétele időben nem korlátozott, de késedelmes fizetés esetén az előfizetőnek nyújtott összes szolgáltatás szüneteltethető, függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatás árával tartozik a Felhasználó. A szüneteltetési idejére Felhasználót díjvisszatérítés nem illeti meg.

Késedelmes fizetés miatti szüneteltetés után Szolgáltató visszakapcsolási díjat számlázhat minden egyes szolgáltatás visszakapcsolásáért.

4. A szolgáltatás igénybevételével járó díjak és költségek

A regisztrációs űrlapon megrendelt szolgáltatásokért a Szolgáltató a weboldalán közzétett díjat számláz ki. A Szolgáltató a megrendelt díjcsomagra esedékes számlát a megrendelés után 8 napon belül a Felhasználóhoz eljuttatja, melyet ő a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig átutalással kiegyenlít. A monitorozó csomagok között a drágább csomagra való módosításakor a csomagok közötti különbözet az aktuális teljes számlázási időszakra számlázandó.

Amennyiben a Szolgáltató egy hónapon belül várhatóan több szolgáltatást is nyújt Felhasználónak, azokat nem feltétlenül egyesével, hanem kb. havonta egyszer egy gyűjtő számlán számlázza ki.

A lejárt számlák kezelése céljából a Szolgáltató jogosult az Felhasználó adatait követeléskezelő partnerének átadni.

A Felhasználó a hatályos ÁFA törvénynek megfelelő elektronikus számlát is elfogad a Szolgáltatótól.

5. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó a regisztráció során megadott adataiban bekövetkező bármely változást köteles a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni a Szolgáltató nyilvántartásában történo átvezetés végett.

A Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. A kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

Tilos a szolgáltatás felhasználásával (Etikai Kódex):

  • olyan weboldalt/szervert monitorozni, ami nincs a felhasználó tulajdonában,
  • a szolgáltatás felhasználásával olyan forgalom generálása ami elérhetetlenné teszi a monitorozott weboldalt/szervert,
  • a monitorozási eredmények és/vagy statisztikák jogtalan felhasználása.

A Szolgáltató a szerződést 30 nap felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. A Szolgáltató a szerződés megszegése esetén a szerződést azonnali határidővel felmondhatja, ha

  • a Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának/weboldalának rendeltetésszerű működését, és a Felhasználó a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg,
  • a Felhasználó a szolgáltatás használata során az Etikai Kódexben foglaltakat megszegi, és ezt a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szünteti meg.
  • Domain, tárhely vagy egyéb erőforrás alapú számlázás esetén a Felhasználó ismétlődő vagy nagymértékű számlázást elkerülő magatartása vagy erőforrás átcsoportosítása esetén, melyet a felszólításban megjelölt határidő alatt sem szüntet meg.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden év Január 1-én a szolgáltatási díjait a mindenkori infláció mértékével növelje. A szerződési feltételek módosítását a Szolgáltató a jelen szerződési feltételek közzétételével azonos módon, a https://szervermonitor.eu internet címen teszi közzé.

6. Adatkezelés, adatbiztonság

A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára - a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra.

A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során valamely közlés a tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé.

7. Szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

Amennyiben a szolgáltatás a Szolgáltató hibájából szűnik meg, úgy a Felhasználót időarányosan a fel nem használt időszaknak megfelelő díjvisszatérítés illeti. Nem vonatkozik a díjvisszatérítés a Vis Maior esetekre.

Amennyiben a Felhasználó kezdeményezi a szerződés vagy egy szolgáltatás megszűntetését, a már kiszámlázott és kifizetett díjak nem kerülnek visszatérítésre.

Amennyiben a Felhasználó a szerződés keretében több - akár azonos típusú - szolgáltatást is igénybe vesz, ez minden egyes szolgáltatásra külön-külön vonatkozik.

A Szolgáltató éves szinten 99,8% időbeli rendelkezésreállást garantál a monitorozó szolgáltatásaira. Amennyiben a monitorozó szolgáltatások elérésében éves szinten 0,2%-nál nagyobb kiesés tapasztalható a Szolgáltató hibájából, úgy Felhasználót időarányos visszatérítés illeti meg a vonatkozó monitorozó szolgáltatás díjából a kiesett, 0,2%-on felüli időszakra.

A díjvisszatérítés csak akkor jár, ha a szolgáltatás kiesés a Szolgáltató, és nem a felhasználó, vagy harmadik személy hibájából következik be (pl. internet szolgáltatás). A díjvisszatérítés csak a monitorozó szolgáltatások díja után jár. A szolgáltató semmilyen esetben sem vonható felelősségre a szerverén tárolt adatok integritásáért és azok sérülése esetén kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

8. Egyéb feltételek

A jelen szerződési feltételekben nem, vagy részletesen nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendeletei irányadók.

Regisztráljon most, és használja a rendszer azonnal.

Regisztráció

Hírlevél

Értesüljön első kézből weboldalunk híreiről.

Kövess minket

Copyright © 2014-2021 Phantasy Bt. - Minden jog fenntartva.